Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ʈ

Values

ʈ Bijogo (GM 1494)