Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/r

Values

r Bijogo (GM 1494)