Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɲ

Values

ɲ Bijogo (GM 1494)