Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/m

Values

m Bijogo (GM 1494)