Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɟ

Values

ɟ Bijogo (GM 1494)