Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɡ

Values

ɡ Bijogo (GM 1494)