Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/ɛ

Values

ɛ Bijogo (GM 1494)