Value Set Kangaki-Kagbaaga-Kajoko Bidyogo/a

Values

a Bijogo (GM 1494)