Value Set Nyiyaparli/w

Values

w Nyiyaparli (ER 2846)