Value Set Nyiyaparli/

Values

t̪ Nyiyaparli (ER 2846)