Value Set Nyiyaparli/t

Values

t Nyiyaparli (ER 2846)