Value Set Nyiyaparli/ɻ

Values

ɻ Nyiyaparli (ER 2846)