Value Set Nyiyaparli/k

Values

k Nyiyaparli (ER 2846)