Value Set Eastern Oromo/w

Values

w Oromo, Eastern (GM 1552)