Value Set Eastern Oromo/

Values

t̪ Oromo, Eastern (GM 1552)