Value Set Eastern Oromo/ɲː

Values

ɲː Oromo, Eastern (GM 1552)