Value Set Kaniyang/ɭ

Values

ɭ Kaniyang (ER 2867)