Wang 1983

Wang, Fushi. 1983. Miaoyu Fangyan Huafen Wenti (On the Division of Miao Dialects). Minzu Yuwen 5. 1–22.

@article{wang1983,
 author = {Wang, Fushi},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {1–22},
 title  = {Miaoyu Fangyan Huafen Wenti (On the Division of Miao Dialects)},
 volume = {5},
 year  = {1983}
}