Qiu Efeng 1980

Qiu Efeng, Nie Xizhen. 1980. Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language). Minzu Yuwen 1. 58–69.

@article{qiunie1980,
 author = {Qiu Efeng, Nie Xizhen},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {58–69},
 title  = {Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language)},
 volume = {1},
 year  = {1980}
}
TY - JOUR
AU - Qiu Efeng, Nie Xizhen
PY - 1980
DA - 1980//
TI - Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language)
JO - Minzu Yuwen
SP - 58
EP - 69
VL - 1
ID - qiunie1980
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="qiunie1980">
  <titleInfo>
    <title>Wayu Gaikuang (A Brief Description of the Va/Wa Language)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Nie</namePart>
    <namePart type="given">Xizhen</namePart>
    <namePart type="family">Qiu Efeng</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1980</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">qiunie1980</identifier>
  <part>
    <date>1980</date>
    <detail type="volume"><number>1</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>58</start>
      <end>69</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>