Kodzasov 1977

Kodzasov, S. V. 1977. Fonetika archinskogo jazyka. In Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S. (eds.), Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1, 185–352. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta.

@incollection{kodzasov1977,
 address  = {Moscow},
 author  = {Kodzasov, S. V.},
 booktitle = {Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1},
 editor  = {Kibrik, A.E. and Kodzasov, S.V. and Olovjannikova, I.P. and Samedov, D.S.},
 pages   = {185–352},
 publisher = {Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta},
 title   = {Fonetika archinskogo jazyka},
 year   = {1977}
}
TY - CHAP
AU - Kodzasov, S. V.
ED - Kibrik, A. E.
ED - Kodzasov, S. V.
ED - Olovjannikova, I. P.
ED - Samedov, D. S.
PY - 1977
DA - 1977//
TI - Fonetika archinskogo jazyka
BT - Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1
SP - 185
EP - 352
PB - Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta
CY - Moscow
ID - kodzasov1977
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="kodzasov1977">
  <titleInfo>
    <title>Fonetika archinskogo jazyka</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="given">V</namePart>
    <namePart type="family">Kodzasov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1977</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Opyt Strukturnogo Opisanija Archinskogo Jazyka 1</title>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">A</namePart>
      <namePart type="given">E</namePart>
      <namePart type="family">Kibrik</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">S</namePart>
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="family">Kodzasov</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">I</namePart>
      <namePart type="given">P</namePart>
      <namePart type="family">Olovjannikova</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">D</namePart>
      <namePart type="given">S</namePart>
      <namePart type="family">Samedov</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1977</dateIssued>
      <publisher>Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Moscow</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">kodzasov1977</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>185</start>
      <end>352</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>