Value Set Northern Yukaghir/

Values

uː Yukaghir (SPA 193)