Value Set Burushaski/n

Values

n Burushaski (SPA 6)