Tereshchenko 1966

Tereshchenko, N. M. 1966. Neneckij jazyk. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.), Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie i samodijskie jazyki, 376–395. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{tereshchenko1966a,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie i samodijskie jazyki},
 editor  = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {376–395},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Neneckij jazyk},
 year   = {1966}
}
TY - CHAP
AU - Tereshchenko, N. M.
ED - Lytkin, V. I.
ED - Majtinskaja, K. E.
PY - 1966
DA - 1966//
TI - Neneckij jazyk
BT - Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie i samodijskie jazyki
SP - 376
EP - 395
PB - Nauka
CY - Moscow / Leningrad
ID - tereshchenko1966a
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="tereshchenko1966a">
  <titleInfo>
    <title>Neneckij jazyk</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Tereshchenko</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1966</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Jazyki narodov SSSR. Volume 3</title>
      <subTitle>Finno-ugorskie i samodijskie jazyki</subTitle>
    </titleInfo>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">V</namePart>
      <namePart type="given">I</namePart>
      <namePart type="family">Lytkin</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <name type="personal">
      <namePart type="given">K</namePart>
      <namePart type="given">E</namePart>
      <namePart type="family">Majtinskaja</namePart>
      <role>
        <roleTerm authority="marcrelator" type="text">editor</roleTerm>
      </role>
    </name>
    <originInfo>
      <dateIssued>1966</dateIssued>
      <publisher>Nauka</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Moscow / Leningrad</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">tereshchenko1966a</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>376</start>
      <end>395</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>