Tereshchenko 1966

Tereshchenko, N. M. 1966. Neneckij jazyk. In Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E. (eds.), Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie i samodijskie jazyki, 376–395. Moscow / Leningrad: Nauka.

@incollection{tereshchenko1966a,
 address  = {Moscow / Leningrad},
 author  = {Tereshchenko, N. M.},
 booktitle = {Jazyki narodov SSSR. Volume 3: Finno-ugorskie i samodijskie jazyki},
 editor  = {Lytkin, V. I. and Majtinskaja, K. E.},
 pages   = {376–395},
 publisher = {Nauka},
 title   = {Neneckij jazyk},
 year   = {1966}
}