Ouyang and Zheng (eds.) 1980

Ouyang, Jueya and Zheng, Yiqing (eds.) 1980. Liyu Jianzhi (A Brief Guide to the Li Language). Beijing: National Institute of Minorities.

@book{ouyangzheng1980,
 address  = {Beijing},
 editor  = {Ouyang, Jueya and Zheng, Yiqing},
 publisher = {National Institute of Minorities},
 title   = {Liyu Jianzhi (A Brief Guide to the Li Language)},
 year   = {1980}
}