Ouyang and Zheng 1963

Ouyang, Jueya and Zheng, Yiqing. 1963. Laiyu Gaikuang (A Brief Description of Lai). Zhongkuo Yuwen 5. 432–433.

@article{ouyangzheng1963,
 author = {Ouyang, Jueya and Zheng, Yiqing},
 journal = {Zhongkuo Yuwen},
 pages  = {432–433},
 title  = {Laiyu Gaikuang (A Brief Description of Lai)},
 volume = {5},
 year  = {1963}
}