Liang 1984

Liang, Min. 1984. Laihua Yuanyinde Duanchang (Long and Short Vowels in the Lai Dialect). Yuyan Yanjiu 2. 57–62.

@article{liang1984b,
 author = {Liang, Min},
 journal = {Yuyan Yanjiu},
 pages  = {57–62},
 title  = {Laihua Yuanyinde Duanchang (Long and Short Vowels in the Lai Dialect)},
 volume = {2},
 year  = {1984}
}