Liang 1984

Liang, Min. 1984. Laiyu Gaikuang (A Brief Description of the Lai Language). Minzu Yuwen 4. 64–79.

@article{liang1984,
 author = {Liang, Min},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {64–79},
 title  = {Laiyu Gaikuang (A Brief Description of the Lai Language)},
 volume = {4},
 year  = {1984}
}