Jiang 1980

Jiang, Zhuyi. 1980. Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language). Minzu Yuwen 3. 59–73.

@article{jiang1980,
 author = {Jiang, Zhuyi},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {59–73},
 title  = {Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language)},
 volume = {3},
 year  = {1980}
}
TY - JOUR
AU - Jiang, Zhuyi
PY - 1980
DA - 1980//
TI - Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language)
JO - Minzu Yuwen
SP - 59
EP - 73
VL - 3
ID - jiang1980
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="jiang1980">
  <titleInfo>
    <title>Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language)</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Zhuyi</namePart>
    <namePart type="family">Jiang</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1980</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre>journal article</genre>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Minzu Yuwen</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <issuance>continuing</issuance>
    </originInfo>
    <genre authority="marcgt">periodical</genre>
    <genre>academic journal</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">jiang1980</identifier>
  <part>
    <date>1980</date>
    <detail type="volume"><number>3</number></detail>
    <extent unit="page">
      <start>59</start>
      <end>73</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>