Jiang 1980

Jiang, Zhuyi. 1980. Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language). Minzu Yuwen 3. 59–73.

@article{jiang1980,
 author = {Jiang, Zhuyi},
 journal = {Minzu Yuwen},
 pages  = {59–73},
 title  = {Naxiyu Gaikuang (A Brief Description of the Naxi Language)},
 volume = {3},
 year  = {1980}
}