Anonymous 1982

Anonymous. 1982. Da-gon-er Yu Jianzhi. A Brief Guide to the Da-gon-er (Dagur) Language. In Bao, Su-qun (ed.), No Booktitle. Beijing: Minzu Chubanshe.

@incollection{anonymous1982,
 address  = {Beijing},
 author  = {Anonymous},
 booktitle = {No Booktitle},
 editor  = {Bao, Su-qun},
 publisher = {Minzu Chubanshe},
 title   = {Da-gon-er Yu Jianzhi. A Brief Guide to the Da-gon-er (Dagur) Language},
 year   = {1982}
}