Asyik 1987

Asyik, Abdul Gani. 1987. A Contextual Grammar of Acehnese Sentences. (Doctoral dissertation, University of Michigan).

@phdthesis{ace_asyik1987,
 author = {Asyik, Abdul Gani},
 school = {University of Michigan},
 title = {A Contextual Grammar of Acehnese Sentences},
 year  = {1987}
}
TY - THES
AU - Asyik, Abdul Gani
PY - 1987
DA - 1987//
TI - A Contextual Grammar of Acehnese Sentences
PB - University of Michigan
ID - ace_asyik1987
U1 - Ph.D. thesis
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="ace_asyik1987">
  <titleInfo>
    <title>A Contextual Grammar of Acehnese Sentences</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Abdul</namePart>
    <namePart type="given">Gani</namePart>
    <namePart type="family">Asyik</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name>
    <namePart>University of Michigan</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">degree grantor</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1987</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <genre authority="marcgt">thesis</genre>
  <genre>Ph.D. thesis</genre>
  <identifier type="citekey">ace_asyik1987</identifier>
</mods>
</modsCollection>