Srinivasa Varma 1970

Srinivasa Varma, G. 1970. Vaagri Boli: An Indo-Aryan Language.

@book{1798_srinivasa1970,
  address = {Annamalai Nagar},
  author  = {Srinivasa Varma, G.},
  school  = {Annamalai University},
  title   = {Vaagri Boli: An Indo-Aryan Language},
  year    = {1970}
}