Baskakov and Inkižekova-Grekul 1953

Baskakov, N. A. and Inkižekova-Grekul, A. I. 1953. Xakasskij Yazyk. In Xakassko-russkij slovar', 361-487. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nyx slovarej.

@incollection{145248,
 address  = {Moskva},
 author  = {Baskakov, N. A. and Inkižekova-Grekul, A. I.},
 booktitle = {Xakassko-russkij slovar'},
 pages   = {361-487},
 publisher = {Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyx i nacional'nyx slovarej},
 title   = {Xakasskij Yazyk},
 year   = {1953}
}
TY - CHAP
AU - Baskakov, N. A.
AU - Inkižekova-Grekul, A. I.
PY - 1953
DA - 1953//
TI - Xakasskij Yazyk
BT - Xakassko-russkij slovar’
SP - 361
EP - 487
PB - Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyx i nacional’nyx slovarej
CY - Moskva
ID - 145248
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="145248">
  <titleInfo>
    <title>Xakasskij Yazyk</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">N</namePart>
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="family">Baskakov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">A</namePart>
    <namePart type="given">I</namePart>
    <namePart type="family">Inkižekova-Grekul</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <issuance>monographic</issuance>
    <dateIssued>1953</dateIssued>
  </originInfo>
  <typeOfResource>text</typeOfResource>
  <relatedItem type="host">
    <titleInfo>
      <title>Xakassko-russkij slovar’</title>
    </titleInfo>
    <originInfo>
      <dateIssued>1953</dateIssued>
      <publisher>Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannyx i nacional’nyx slovarej</publisher>
      <place>
        <placeTerm type="text">Moskva</placeTerm>
      </place>
    </originInfo>
    <genre>collection</genre>
  </relatedItem>
  <identifier type="citekey">145248</identifier>
  <part>
    <extent unit="page">
      <start>361</start>
      <end>487</end>
    </extent>
  </part>
</mods>
</modsCollection>