Language Southwestern Pashto

Macroarea: Eurasia

Inventories