Language Central Pashto

Macroarea: Eurasia

Inventories