Value Set Bashkir/h

Values

h BASHKIR (UPSID 237)