Value Set Northern Yukaghir/p

Values

p Yukaghir (SPA 193)