Value Set Northern Yukaghir/n

Values

n Yukaghir (SPA 193)