Value Set Northern Yukaghir/m

Values

m Yukaghir (SPA 193)