Value Set Northern Yukaghir/l

Values

l Yukaghir (SPA 193)