Value Set Northern Yukaghir/k

Values

k Yukaghir (SPA 193)