Value Set Northern Yukaghir/j

Values

j Yukaghir (SPA 193)