Value Set Northern Yukaghir/c

Values

c Yukaghir (SPA 193)