Value Set Kazym-Berezover-Suryskarer Khanty/r

Values

r Ostyak (SPA 184)