Value Set Batak Karo/t

Values

t Karo Batak (GM 1665)