Value Set Batak Karo/s

Values

s Karo Batak (GM 1665)