Value Set Batak Karo/p

Values

p Karo Batak (GM 1665)