Value Set Batak Karo/m

Values

m Karo Batak (GM 1665)