Value Set Batak Karo/l

Values

l Karo Batak (GM 1665)