Value Set Batak Karo/k

Values

k Karo Batak (GM 1665)