Value Set Batak Karo/h

Values

h Karo Batak (GM 1665)